Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden webshop B.S. Communicatie Rijssen 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: 
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: 
kalenderdag;


Duurtransactie: 
een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


Duurzame gegevensdrager: 
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
B.S. Communicatie
Gravenstraat 5
7461 TM RIJSSEN
Telefoonnummer: 0548-516377                
E-mailadres: info@bscommunicatie.nl
KvK-nummer: 06066314
BTW-identificatienummer: NL.001330053B75

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een zo volledige en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 - De overeenkomst 
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer vermeldt op de website de volgende informatie:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
De consument heeft wettelijk het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De consument heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het / de product(en) retour te sturen. De consument krijgt dan het volledige aankoopbedrag van de product(en) gecrediteerd. De kosten voor retour van consument thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van consument. Indien consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking met labels (indien van toepassing) aan de ondernemer geretourneerd worden.

Het retourneren van een product kan wanneer consument vooraf schriftelijk of per e-mail een verzoek voor terugname van de product(en) doet. Consument ontvangt een bevestiging van ondernemer met daarbij de juiste (adres)gegevens voor retourzending en het formulier voor herroeping. Het formulier voor herroeping is tevens op de website te downloaden onder het kopje Retourneren.

Consument zal vervolgens het verschuldigde aankoopbedrag van het / de product(en) binnen 14 dagen na aanmelding van retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Indien gewenst kan consument een tegoedcode ontvangen t.w.v. het aankoopbedrag van de artikelen.

Retourzendingen dienen op die manier retour gestuurd te worden, dat de artikelen onbeschadigd bij ondernemer aankomen. Retourzending per brievenbuspost wordt afgeraden. Dit om te voorkomen dat retourzendingen niet bij ondernemer aankomen wanneer consument kiest voor onverzekerde en ontraceerbare brievenbuspost. Consument is als verzender ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk dat de retourzending bij ondernemer aankomt, ongeacht de gekozen verzendmethode. Kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de consument. 

Ondernemer controleert ieder retour gezonden product bij binnenkomst op schade, defect en/of verpakking.
Omruilen is helaas niet mogelijk; consument dient een nieuwe bestelling te plaatsen. Indien consument andere artikelen wenst, kan consument de bestelling opnieuw plaatsen en een tegoedcode ontvangen.

Voor het aanmelden van retourzendingen kan consument een e-mail sturen naar info@bscommunicatie.nl.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
Wanneer de bestelling nog niet verzonden is, zal terugbetaling per bank inclusief verzendkosten kosteloos plaatsvinden. Wanneer de bestelling reeds verzonden is, gelden bovenstaande herroepingsvoorwaarden. 

De bestelling wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd en de artikelen worden voor verzending gecontroleerd op eventuele defecten/beschadigingen. B.S. Communicatie verzoekt u vriendelijk na ontvangst van uw bestelling de artikelen te controleren. Wanneer de consument onverhoopt onvolkomenheden constateert, dient de consument binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling contact met B.S. Communicatie op te nemen. Na deze termijn kan B.S. Communicatie u hiermee helaas niet meer van dienst zijn.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
De volgende producten zijn uitgesloten van herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden:
 • Verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is, mag het product niet geretourneerd worden.
 • Wanneer een sealverpakking geopend is of de sealsticker verbroken is, worden artikel niet retour genomen.
 • Antennes met geopende verpakking worden niet retour genomen.
 • Producten die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; producten welke op uw verzoek gefabriceerd zijn in een bepaalde kleur, producten welke niet standaard in de webwinkel aangeboden worden.
 • Producten die op uw verzoek voor u besteld zijn, etc.
Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of koerswisselingen.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld indien van toepassing.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Levertijd
De levertijd welke bij de artikelen vermeld staat is een indicatie. B.S. Communicatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden wanneer artikelen niet voor de door u gewenste datum geleverd kunnen worden.

Artikel 11 - Verzending
B.S. Communicatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld aansprakelijk gesteld worden wanneer de bestelling van de consument te laat geleverd wordt.

Artikel 12 - Kortingscode / actievoorwaarden
Kortingscodes zijn geldig tot en met de aangegeven datum. Bij reeds geplaatste bestellingen kan de kortingscode achteraf niet meer ingevoerd of verrekend worden.